اسید سیتریک آنهیدروز و اسید سیتریک مونو هیدرات

اسید سیتریک آبدار و اسید سیتریک خشک که در بازار با این اسم شناخته میشود و با نامهای اسید سیتریک آنهیدروز و اسید سیتریک مونوهیدرات  معروف است به صورت پودر سفید کریستال موجود میباشد و از نظر شکل ظاهری با هم تفاوتی ندارند

فقط در فرمول اسید سیتریک آبدار یک مولکول آب وجود دارد

توضیحات و مطالب بیشتر در مورد اسید سیتریک را در همین سایت مطالعه فرمایید

جهت سفارش خرید اسید سیتریک به لینک زیر مراجعه کنید

سفارش خرید اسید سیتریک آنهیدروز و اسید سیتریک مونو هیدرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسید سیتریک مونو هیدرات و اسید سیتریک آنهیدروز

اسید سیتریک مونو هیدرات و اسید سیتریک آنهیدروز

اسید سیتریک خشک و اسید سیتریک آبدار

اسید سیتریک خشگ و اسید سیتریک آبدار