تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئینهای سرم و جمعیت میکروبی رودهی باریک جوجهی گوشتی

تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئینهای سرم و جمعیت میکروبی روده ی باریک جوجه ی گوشتی.

کاری از:جلال سالاری 2 ، مجید کلانترنیستانکی 1 و فاطمه صاحبی اعلا

چکیده
این پژوهش جهت بررسی تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئینهای سرم و جمعیت میکروبی رودهی باریک جوجهی گوشتی انجام گردید.

تعداد 225 قطعه جوجهی گوشتی یک روزه نژاد راس 308 به طورتصادفی به 4 تیمار با 6 تکرار و 3 جوجه در هر تکرار تقسیم شدند.

تیمارها شامل 1 -جیره ی پایه (بدون مواد افزودنی) 2 -جیره ی پایه
+ مخلوط مساوی (0.5 درصد) از دو گیاه دارویی شنبلیله و رازیانه 3 -جیرهی پایه + مخلوط مساوی (0.5 درصد) از دو گیاه دارویی
شنبلیله و رازیانه +0.53 درصد اسید سیتریک 4 - جیره ی پایه + 0.5درصد گیاه دارویی شنبلیله + 0.5 درصد اسید سیتریک 5 - جیرهی
پایه + 5/0 درصد گیاه دارویی رازیانه + اسید سیتریک بودند. خوراک مصرفی در تیمار 5 به طور معنیداری بالاتر از تیمار شاهد بود و
ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای 2 و 5 به طور معنیداری بالاتر از تیمارهای 3 و 4 بود (05/0<p .(پروتئین تام سرم در تیمار 2 نسبت
به تیمار 1 بالاتر بود (05/0<p .(نسبت آلبومین به گلوبولین در تیمارهای 3 و 4 نسبت به تیمارهای دیگر به طور معنیداری بالاتر بود
(05/0<p .(نتایج نشان داد که در مجموع، استفاده از گیاهان رازیانه و شنبلیله به همراه اسید سیتریک اثرات رضایت بخشی روی
عملکرد و رشد جوجههای گوشتی دارد.
کلمات کلیدی: جوجهی گوشتی، گیاهان دارویی، اسید سیتریک، عملکرد، جمعیت میکروبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسید سیتریک آنهیدروز و مونو هیدرات

اسید سیتریک آنهیدروز و مونو هیدرات

اسید سیتریک خشک و آبدار

اسید سیتریک خشک و آبدار