تولید اسید سیتریک از کاه گندم با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر PTCC 5010

  تولید اسید سیتریک از کاه گندم با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر

        تولید اسید سیتریک از کاه گندم با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر PTCC 5010

 

                          آلاله ذوقی1*، کیانوش خسروی دارانی2، سید ابوالحسن علوی1، سید صفا علی فاطمی3

 

 

    چکیده

    در این تحقیق برای تولید اسید سیتریک به روش تخمیر در بستر جامد، از کاه گندم به عنوان سوبسترا و قارچ آسپرژیلوس نایجر PTCC 5010 (ATCC 9142) استفاده شد.

پس از تهیة کاه گندم، ترکیب شیمیایی آن از نظر درصد ازت، قند، رطوبت، خاکستر، سلولز، همی‌سلولز و لیگنین مورد آنالیز قرار گرفت.

طی عملیات تخمیر، تأثیر پارامترهای pH اولیة محیط کشت، درصد رطوبت و قند اولیه، میزان تلقیح، سن اسپور، درصد منبع ازت افزوده شده به محیط، درصد متانول، دما و زمان تخمیر، نوع حلال و زمان اعمال بخار بررسی شدند.

با توجه به بالاترین راندمان تولید اسید سیتریک، بهترین میزان رطوبت برابر (v/w)65%، قند اولیه (w/w)18%، pH اولیه 5/5، متانول (v/w)4%، میزان تلقیح (cfu/ml) 105 ، سن اسپور 6 روزه، منبع ازت (w/w)2% و میزان اعمال بخار 90 دقیقه تعیین گردید.

محیط کشتهای آماده و سترون شده به مدت 5 روز در دمای ºC25 گرمخانه‌گذاری شدند. پس از انجام تخمیر، اسید سیتریک تولید شده با دو مرحله فروشویی (یک مرحله شستشو با آب و یک مرحله استفاده از استون) استخراج و pH نهایی و قند باقیمانده اندازه‌گیری شد. در طی عملیات بهینه‌سازی، بیشترین میزان تولید اسید سیتریک از کاه خشک (g/kg)47 بدست آمد. راندمان تولید نیز بر حسب مقدار قند مصرفی به 93% رسید.

    همچنین با توجه به ساختار لیگنوسلولزی کاه گندم، به منظور استفادة بهینه از آن، در راستای اهداف بیوتکنولوژی و کاهش ضایعات کشاورزی، تأثیر پیش‌تیمار با سود، اوره و بخار بر درصد سلولز، همی‌سلولز و لیگنین کاه گندم نیز بررسی شد.

 

 

کلید واژه‌ها: اسید سیتریک، تخمیر در بستر جامد، کاه گندم، آسپرژیلوس نایجر، پیش‌تیمار، تخریب لیگنوسلولز، دیوارة سلولی.

علاقمندان میتوانند این مقاله را در اینترنت جستجو و دانلود نموده و مطالعه فرمایند .متاسفانه علی رغم تلاش بازرگانی پرشین شوگر و وبسایت پرشین شوگر بخش مقالات و تحقیقات امکان دسترسی به صاحبان امتیاز جهت کسب اجازه و قرار دادن فایل کامل آن فراهم نشد.

خریداران محترم جهت سفارش اسید سیتریک به لینک زیر مراجعه فرمایید

سفارش خرید اسید سیتریک خشک و آبدار