آنالیز اسید سیتریک بازرگانی پرشین شوگر

 

 

 

نقص جزئی نقص عمده نقص بحرانی روش مرجع نتیجه ازمون واحد محدوده اظهار شده محدوده استاندارد ویژگی/شرح آزمون ردیف
        منطبق     مطابق با استاندارد خصوصیات ظاهری 1
        منطبق     بدون بو و دارای مزه اسیدی قوی بو و مزه 2
        100.2 %   99.5-100.5 درصد خلوص 3
        7.5 %   فرم بی آب 0.5<وفرم منوهیدرات 7.5-8.8 درصد آب 4
        منطبق     آزمون مندرج در استاندارد را بگذارند اگزالات 5
        منطبق     آزمون مندرج در استاندارد را بگذارند سولفات 6
        یافت نشد %   بیشینه 0.05 خاکستر سولفاته 7
        منطبق     آزمون مندرج در این استاندارد را بگذ ارند مواد به آسانی گربونیز شده 8
        منطبق     در 0.5میلی لیتر آب و 2 میلی لیتر الکل و 30 میلی لیتر اتر محلول است. حلالیت 9
              مطابق استاندارد نشانه گذاری 10
              مطابق استاندارد بسته بندی 11
      <1 ppm     بیشینه 5 فلزات سنگین 12
      0.1 ppm     بیشینه 0.5 سرب (pb) 13
      0.25 ppm     بیشینه 0.5 آرسنیک 14
      <0.125 Eu/ml     بیشینه 0.5 باکتریال الدوتوکسین 15

.نتایج آنالیز اسید سیتریک در موارد آزمون با استاندارد ملی 3381 انطباق دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی : آنالیز اسید سیتریک،اسید سیتریک،فروش اسید سیتریک،اسید،خرید اسیدسیتریک،اسیدسیتریک جوین،اسید سیتریک چینی، ارسال اسید سیتریک، شرایط ویژه، اسید سیتریک داخلی، نمایندگی های فروش اسید سیتریک.