معرفی آنزیم آلفا آمیلاز در رفع مشکلات ناشی از نشاسته در شربت نیشکر

آلفا امیلاز (α-Amylase)ها گروهی از آمیلازها هستند که باعث تجزیه زنجیره‌های کربوهیدرات مانندنشاسته می‌شوند.

عمل هیدرولیز آنها مرتب نبوده ودر قسمت‌های مختلف زنجیره اثر می‌کنند. آلفا امیلاز یک متالو آنزیم است که حداقل دارای یک یون ca۲+ می‌باشد و بدون حضور کلسیم نمی‌تواند فعالیت کند. تعداد یون ca۲+ از یک تا ده متفاوت است.

 

آلفا امیلاز (α-Amylase)ها گروهی از آمیلازها هستند که باعث تجزیه زنجیره‌های کربوهیدرات مانندنشاسته می‌شوند. عمل هیدرولیز آنها مرتب نبوده ودر قسمت‌های مختلف زنجیره اثر می‌کنند. آلفا امیلاز یک متالو آنزیم است که حداقل دارای یک یون ca۲+ می‌باشد و بدون حضور کلسیم نمی‌تواند فعالیت کند. تعداد یون ca۲+ از یک تا ده متفاوت است.

 

آلفا امیلاز زنجیره کربوهیدراتی نشاسته را در مکان‌های تصادفی هیدرولیزکرده و تولید الیگوساکاریدهای کوتاه،مالتوز وگلوکزمی‌کند. واکنش بوسیله افزایش میزان قندهای احیا و یا کاهش رنگ آبی و تولید رنگ زرد قهوه‌ای در کمپلکس ید و نشاسته پایش می‌شود. براساس سیستم طبقه‌بندی که براساس شباهت توالی آمینو اسیدی می‌باشد اکثر آنزیم‌های تجزیه کننده نشاسته از جمله آلفا امیلازها در خانواذه ۱۳ Glycosyl hydrolases قرار می‌گیرند. مکانیسم فعالیت آلفا امیلازها از نوع α- retaining (مکانیسم جایگزینی دوگانه) می‌باشد که ارایش فضایی کربن آنومری بعد از فعالیت آنزیم تغییر نمی‌کند و به شکل آلفا باقی می‌ماند. آلفا امیلازها دارای چهار ناحیه حفاظت شده در توالی اولیهٔ خود می‌باشند، برخی از این نواحی حفاظت شده مربوط به جایگاه فعال‌اند وبرخی در پایداری ساختار سوم حفاظت شده نقش دارند. آلفا امیلازها دارای یک ساختار)β/α)۸یا TIM barrel (لولهβ/α) می‌باشند. یک سری قوس‌های β-α-β طوری آرایش می‌یابند که نتیجه آن ایجاد یک ساختمان لوله‌ای پایدار می‌باشد، این موتیف را لولهβ/α می‌نامند.

  • آلفا آمیلاز یک آنزیم القاپذیر است که معمولاً در حضور نشاسته و محصولات هیدرولیزی نشاسته مانند مالتوز القا می‌شود. آلفا آمیلاز همانند سایر آنزیم‌های القاپذیر در حضور گلوکز و سایر قندها تحت تاثیر مهار کاتابولیک قرار می‌گیرد. آلفا آمیلاز درجانوران، گیاهان ومیکروارگانیسم‌ها وجود دارد.

 

در پروسه تولید شکر نشاسته یکی از اجزاء اصلی و طبیعی موجود در ساقه نی می باشد که در رشد نی تأثیر بسیار می گذارد.

آنزیم آلفا آمیلاز شرکت آلفا آنزیم پارس برای رفع مشکلات ناشی از وجود نشاسته در شربت نیشکر

وجود نشاسته در نی در هنگام تولید شکر دو اثر مهم در پروسه بهره برداری دارد: اول: بخصوص در اواخر دوره بهره برداری و یا در اثر یخبندان، تولید نشاسته در نی زیادتر می شود و در پروسه بهره برداری، باعث ژلاتینه شدن نشاسته می گردد. این عملکرد نشاسته بخوبی در ایران شناخته شده است و آلفا آمیلاز در صنایع نیشکر ایران بدین منظور استفاده می شده است.

دوم: اما مورد دوم که در ایران کمتر به آن توجه شده، این است که نشاسته حتی به مقدار اندک در نی وجود دارد و به همراه شربت وارد پروسه بهره برداری می شود. همین مقدار اندک نشاسته به عنوان ناخالصی محسوب شده و از یک طرف مانع کریستالیزه شدن حد اکثر شده و از طرف دیگر در صدی از شکر بصورت پودر تولید می شود.

آنزیم آلفا آمیلاز شرکت آلفا آنزیم پارس برای رفع مشکلات ناشی از وجود نشاسته در شربت نیشکر

برای رفع مشکلات ناشی از وجود نشاسته در شربت، از آنزیم آلفا آمیلاز استفاده می شود. برای رفع مشکل در مورد اول، آنزیم آلفا آمیلاز، نشاسته را شکسته و مانع ژلاتینه شدن و تأثیر گذاری بر پروسه تولید می شود.

برای رفع مشکل در مورد دوم، آنزیم آلفا آمیلاز، مقدار اندک نشاسته موجود را شکسته و باعث به حد اکثر رساندن دانه های کریستالیزه شده و نیز تبدیل پودر شکر به دانه های کریستال می شود.

نحوه مصرف آنزیم آلفا آمیلاز:

آنزیم آلفا آمیلاز در دو مرحله استفاده می شود:

الف: در مرحله تبخیر (در سومین مرحله تبخیر Evaporation) و مقدار مصرف آلفا آمیلاز در این مرحله 2 گرم در هر تن نیشکر ورودی به کارخانه می باشد.

ب: در مرحله پخت اول شکر (پخت A) میزان مصرف آلفا آمیلاز، 15 تا 20 گرم به ازاء هر تن شکر تولید شده می باشد. شایان ذکر است با جلوگیری از ضایعات پودر شکر و نیز کریستالیزه شدن حد اکثر، شکر مرغوبتری تولید می گردد و با کاهش ضایعات و افزایش بازدهی ، چندین برابر هزینه آنزیم مصرفی سود عاید شرکت میگردد.

TECHNICAL  DATASHEET
LIQMAX HT
Product Description:   Thermo stable Alpha Amylase enzyme produced by Bacillus
Licheniformis (EC 3.2.1.1)
Product Code:  803
Application:   Starch & Glucose industry
Appearance:  Brown Liquid
Standard Activity:  145 000 TSAU/ml
Application pH:  5.00 - 7.50
Optimum pH:  5.2 - 6.00
Application Temp:  90 - 120 ˚C
Optimum Temp:  95 - 115 ˚C
Dosage:  0.02 - 0.03 %, based on dry matter
Regulatory Information:
This product complies with JECFA and FCC recommended specifications for food grade enzyme
preparations and with FDA current GMP standards.
Packaging:
20 Kg net in food grade Polypropylene drums.
Storage:
When stored in sealed packaging at a cool dry place (< 25˚C) away from direct sunlight, this.
ISO 9001:2008 Cert. No. 610850
ISO 22000:2005 Cert. No. 610878
ISO 14001:2004 Cert. No. 610864
GMP Cert. No. N681904